2553-10-02

วัดบางโฉลงใน

วัดบางโฉลงใน ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
หลวงพ่อบุญมี

ศาลาไม้สักทั้งหลัง

วัดบางโฉลงใน  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘  หมู่ที่    บ้านบางโฉลง  ถนน บางนา -  ตราด  กม  ๑๖  ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๔๗  ไร่    งาน  ๘๐  ตารางวา  พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นเกาะเหลี่ยมน้ำล้อมรอบ  ทิศเหนือ จดลำคลองบางโฉลง ทิศใต้จดลำคลองอ้อมวัด ทิศตะวันออกจดลำคลองบางโฉลง ทิศตะวันตกจดลำคลองอ้อมวัดมีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๑๒๔ ไร่    งาน  ๗๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่๘๗,๘๑๕,๓๘๑,๖๑๙  ตำบลบางโฉลง  อำเภอ  บางพลี  จังหวัด สมุทรปราการ

            วัดบางโฉลงใน  สร้างตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา  ประมาณ  พ.ศ.  ๒๓๐๑  อายุประมาณ  ๒๕๐  ปี  ((พ.ศ.  ๒๕๕๑)  เดิมชื่อว่า  วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  วัดบางโฉลงใน  เข้าใจว่าให้มีนามตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งวัด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่    กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ  คือ  หลวงพ่อเพชร  และหลวงพ่อสัมริด  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์  เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานคือ  พระเจดีย์และอุโบสถหลังเก่า  อายุประมาณ  ๒๐๐  ปี

 

วัดบางโฉลงในมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสังคม คือ
            วัด บางโฉลงใน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเขตอำเภอบางพลี ไม่มีหลักฐานแสดงวัน เดือน ปี ที่ก่อสร้าง จากหลักฐานที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติบันทึกไว้ว่า วัดได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ.๒๓๐๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ ภายในอุโบสถหลังเก่า ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธาน ๒ องค์ นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อเพชร และหลวงพ่อสำริด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดมาช้านาน นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ซึ่งได้สร้างคู่มากับอุโบสถหลังเก่า อายุประมาณ ๒๐๐ ปี อีก ๑ องค์